SRCDS Steam group


Dedicated Server - doesn't load: downloads workshop addons and then crashes; repeats
#1
Rolleyes 
Crash Log:

Code:
MDMP“§±a           Œ=AU           Ô  T     L$  4     T  ¾      ¨   ¬     8   Œ     è   Ä  
  ô  Ê…                             *     ±     €)    GenuineIntel§ ÿûë¿€ì vè   ÷   $  o=AU  
  =  =  =        @  
            G M T   S t a n d a r d   T i m e                                
             G M T   D a y l i g h t   T i m e                                          Äÿÿÿ :        À            ëÔ¡w                   ¸›…                                                                                                            Ì  êD      :               Ðýÿÿÿÿÿt²9     ŒM  š¨  Ì  ¶G  3                ýÿÿÿÿÿùþ    ì  &ö  Ì  ‚J  Ü)               pýÿÿÿÿÿxöC
   ˆ  ý  Ì  NM   ,          þÿÿÿ ðúÿÿÿÿÿ¬ú7    T  š Ì  P  È/               Àúÿÿÿÿÿ8ù=    È  î Ì  æR  DA               úÿÿÿÿÿà÷g      ¶ Ì  ²U  X(               `úÿÿÿÿÿÌöN    4  Ö Ì  ~X   *               0úÿÿÿÿÿXøy    ¨  
$ Ì  J[  ¼&               úÿÿÿÿÿ\ú£    ¤  ²+ Ì  ^  Ì                ùÿÿÿÿÿôõ    
 V1 Ì  â`  ô6               @ùÿÿÿÿÿX÷p    ¨  b; Ì  ®c  \9               ùÿÿÿÿÿ0üC    Ð  
D Ì  zf  Ä2               àøÿÿÿÿÿäý–      ÚG Ì  Fi  L              °øÿÿÿÿÿÄúÇ    <  öI Ì  l  ”0               Ðùÿÿÿÿÿ˜øè    h  2O Ì  Þn              V          ð N (/¹T¢)                                                      m   ªq                            vw       ³h à³Uô)  ½ïþ    nI± nI±?                      #   r                            ¯v       ÚC „´U4*  ½ïþ    nI± nI±?                      &   :r                             v     p ^u …´Uz*  ½ïþ    nI± nI±?                      (   `r                            w       …V
<Û[JÄ*  ½ïþ    @° @°?                      $   ˆr                            =u       &— òÕ÷T+  ½ïþ    ZI± ZI±?                      #   ¬r                            sw        êV C´æTF+  ½ïþ    PI± PI±?                      !   Ïr                            ,w     Ð Âù ÉÂYS‚+  ½ïþ   r H±r H±?                      "   ðr                            äv     À

"÷êNÂ+  ½ïþ     PE± PE¾!?                      #   s                            +u      

j¨R,  ½ïþ    GG± GG±?                      %   5s                            xu      2S Û[JJ,  ½ïþ    @° @°?                      $   Zs                            v       bé
*5ÃSŽ,  ½ïþ    dH± dH±?                      $   ~s                            u       õ‰ á³UÐ,  ½ïþ    nI± nI±?                      %   ¢s                            u     À  “E A¿[J-  ½ïþ    @° @°?                      &   Çs                            ˆv       ªÂ SºçL\-  ½ïþ    jD± jD±?                      #   ís                            bu     À ™
ɹTœ-  ½ïþ    +I± +I±?                      "   t                            b         íXUÜ-  ½ïþ                                 l   2t                            žu     °Ä SÅ ´ŠÝT>.  ½ïþ    JI± JI±?                      $   žt                            Þv     p XÛ â¹çL‚.  ½ïþ    jD± jD±?                      $   Ât                            Øs     p  _  cÛ[JÆ.  ½ïþ    @° @°?                      $   æt                            9u     P
ö hºçL
/  ½ïþ    jD± jD±?                      #  
u                            8u     `  äO  ÙÚ[JL/  ½ïþ    @° @°?                        -u                             o     Ð „ ÿ¾+Qˆ/  ½ïþ   D Y                            g   Mu                            i     @     •.¹Tê/  ½ïþ                                 d   ´u                            œs       2T BºçLD0  ½ïþ    jD± jD±?                      "   v                            àd     @     .¹T„0  ½ïþ                                 h   :v                            is     p ûè J<ÐTâ0  ½ïþ    5I± 5I±?                      $   ¢v                            es     ° ¨ àÚ[J&1  ½ïþ    @° @°?                      #   Æv                            w     Ào     ðXUh1  ½ïþ                                 f   év                            zu     P fc ^IUÄ1  ½ïþ     @E€%   @E€%?                      $   Ow                            Nu     @  (€  ù"óP2  ½ïþ    l@ð# l@ð#?                      ?   sw                            au     @  8  O$óP‚2  ½ïþ    l@ð# l@ð#?                      @   ²w                            ïv     @  Óš  ë"óPþ2  ½ïþ    l@ð# l@ð#?                      @   òw                            ôr       Á8 +Û[Jz3  ½ïþ    @° @°?                      $   2x                            cv     0  5C  N$óP¾3  ½ïþ    l@ð# l@ð#?                      A   Vx                            v     0  ×ø  ÔÚ[J<4  ½ïþ    @° @°?                      %   —x                            dv      # ç*# ïWU‚4  ½ïþ     @E€%   @E€%?                      %   ¼x                            u     P  ÷ô  :$óPÈ4  ½ïþ    l@ð# l@ð#?                      A   áx                            w     p ‹¿ (ºçLF5  ½ïþ    jD± jD±?                      $   "y                            Žv     °  û& A¿[JŠ5  ½ïþ    @° @°?                      $   Fy                            µm           Ù.¹TÎ5  ½ïþ                                 p   jy                            –a     @     ú.¹T46  ½ïþ                                 v   Úy                            
V     @     ÂXU 6  ½ïþ                                 r   Pz                            ¾d     ð ­ê ]íƒQ7                                                      i   Âz                            ûm           ÀXUh7  ½ïþ                                 l   +{                            Âg         ÏXUÊ7  ½ïþ                                 h   —{                            u     À 7J o¹çL$8  ½ïþ    jD± jD±?                      "   ÿ{                            Ou     ð óm ÃATd8  ½ïþ    ÐH± ÐH±?                      %   !|                            op     €     à.¹Tª8  ½ïþ                                 …   F|                            
     @ ù JE9  ½ïþ       ?  
                 &   Ë|                            Äv     Ð l… Ù¹çLx9  ½ïþ    jD± jD±?                      %   ñ|                            Áv     p ( QˆÛM¾9  ½ïþ    ÕD± ÕD±?                      %   }                            *w       / }ˆÛM:  ½ïþ    ÕD± ÕD±?                      #   ;}                            ¥v     ð íb u<ÐTF:  ½ïþ    5I± 5I±?                      %   ^}                            ðv     OI F<ÐTŒ:  ½ïþ    5I± 5I±?                      $   ƒ}                            Àv     À  å} ɸçLÐ:  ½ïþ    jD± jD±?                      #   §}                            Òq     P îÊ ÀÙ[J;  ½ïþ    @° @°?                      #   Ê}                            zr       •  ìÙ[JT;  ½ïþ    @° @°?                          í}                            Úi     @     ./¹T;  ½ïþ                                 ~  
~                            ¹d          ×.¹Tú;  ½ïþ                                 ~   ‹~                            >f     p     Ó.¹Td<  ½ïþ                                 ~                              ¥d     p    
/¹TÎ<  ½ïþ                                 ~   ‡                            bb     ð     /¹T8=  ½ïþ                                 ~   €                            ßg     P     ².¹T¢=  ½ïþ                                    ƒ€                                 À©     ¹ U@>  ½ïþ                                 o                               m     `    
/¹T°>  ½ïþ                                 ~   ‚                            Çm          ô.¹T$?  ½ïþ                                 v    ‚                            o     À SV Y¸çL?  ½ïþ    jD± jD±?                      %   v‚                            <p     p  dj  CÛ[JÖ?  ½ïþ    @° @°?                      #   ›‚                            tk       v´ µÙ[J@  ½ïþ    @° @°?                      %   ¾‚                            ’i     ° ª°
¼·çL^@  ½ïþ    jD± jD±?                      $   ã‚                            ‰i     À ôi >Û+R¢@  ½ïþ    NG± NG±?                      $   ƒ                            ˆi     P  DŠ  ZÛ[Jæ@  ½ïþ    @° @°?                      %   +ƒ                            â_     p     Š-U,A  ½ïþ                                 x   Pƒ                            ÿh     € Ž >ºçL¤A  ½ïþ    jD± jD±?                      $   ȃ                            óh     ð õ/ v›ÄNèA  ½ïþ    =E± =E±?                      "   ìƒ                            ðh     Ð  Î( |_tP(B  ½ïþ    2F± 2F±?                      &   „                            æh     €  ½Ÿ  }³UpB  ½ïþ    nI± nI±?                      $   4„                            áh       -/ \|‚T´B  ½ïþ    ýH± ýH±?                      #   X„                            àh       Íî  mÚ[JöB  ½ïþ    @° @°?                      $   {„                            Ôh     @ âÈ 3'oM:C  ½ïþ    ¢D± ¢D±?                      #   Ÿ„                            Óh     €  ¬Y  DÛ[J|C  ½ïþ    @° @°?                      #   „                            Åh     € Rê ¦­XR¾C  ½ïþ    kG± kG±?                      %   å„                            Äh     `  û  ÖÚ[JD  ½ïþ    @° @°?                      %  
…                             0     @, ñö, /™&QJD  ½ïþ     ëŽ       ?                      v   /…                            t     P ñm Û[J¤D  ½ïþ    @° @°?                      %   ¥…                             S e r v i c e   P a c k   1   L   C : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ s r c d s . e x e   :   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ n t d l l . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ k e r n e l 3 2 . d l l   D   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ K E R N E L B A S E . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ u s e r 3 2 . d l l   :   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ g d i 3 2 . d l l   6   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ l p k . d l l   :   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ u s p 1 0 . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ m s v c r t . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ a d v a p i 3 2 . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ s e c h o s t . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ r p c r t 4 . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ s s p i c l i . d l l   B   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ C R Y P T B A S E . d l l   :   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ i m m 3 2 . d l l   :   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ m s c t f . d l l   \   C : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ d e d i c a t e d . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ s h e l l 3 2 . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ s h l w a p i . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ w s o c k 3 2 . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ w s 2 _ 3 2 . d l l   6   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ n s i . d l l   \   C : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ s t e a m _ a p i . d l l   T   C : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ t i e r 0 . d l l   :   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ w i n m m . d l l   X   C : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ v s t d l i b . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ c r y p t s p . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ r s a e n h . d l l   V   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ e n g i n e . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ w i n i n e t . d l l   t   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ a p i - m s - w i n - d o w n l e v e l - u s e r 3 2 - l 1 - 1 - 0 . d l l   v   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ a p i - m s - w i n - d o w n l e v e l - s h l w a p i - l 1 - 1 - 0 . d l l   v   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ a p i - m s - w i n - d o w n l e v e l - v e r s i o n - l 1 - 1 - 0 . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ v e r s i o n . d l l   x   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ a p i - m s - w i n - d o w n l e v e l - n o r m a l i z - l 1 - 1 - 0 . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ n o r m a l i z . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ i e r t u t i l . d l l   x   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ a p i - m s - w i n - d o w n l e v e l - a d v a p i 3 2 - l 1 - 1 - 0 . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ u s e r e n v . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ p r o f a p i . d l l   `   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ i n p u t s y s t e m . d l l   f   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ m a t e r i a l s y s t e m . d l l   b   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ s t u d i o r e n d e r . d l l   Z   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ v p h y s i c s . d l l   \   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ d a t a c a c h e . d l l   T   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ v g u i 2 . d l l   :   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ o l e 3 2 . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ o l e a u t 3 2 . d l l   f   C : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ s h a d e r a p i e m p t y . d l l   \   C : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ X I n p u t 1 _ 3 . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ s e t u p a p i . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ c f g m g r 3 2 . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ d e v o b j . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ w i n t r u s t . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ c r y p t 3 2 . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s W O W 6 4 \ m s a s n 1 . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ d i n p u t . d l l   6   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ h i d . d l l   d   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ s t d s h a d e r _ d b g . d l l   d   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ s t d s h a d e r _ d x 6 . d l l   d   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ s t d s h a d e r _ d x 7 . d l l   d   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ s t d s h a d e r _ d x 8 . d l l   d   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ s t d s h a d e r _ d x 9 . d l l   ˜   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ g a r r y s m o d \ b i n \ g a m e _ s h a d e r _ g e n e r i c _ g a r r y s m o d . d l l   j   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ g a r r y s m o d \ b i n \ s e r v e r . d l l   n   C : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ s o u n d e m i t t e r s y s t e m . d l l   f   C : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ s c e n e f i l e c a c h e . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ I P H L P A P I . D L L   <   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ w i n n s i . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ d h c p c s v c . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ d b g h e l p . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ m s w s o c k . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ W S H T C P I P . D L L   r   c : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ g a r r y s m o d \ b i n \ l u a _ s h a r e d . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ w i n h t t p . d l l   :   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ w e b i o . d l l   B   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ d h c p c s v c 6 . D L L   >   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ c r e d s s p . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ n l a a p i . d l l   >   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ N a p i N S P . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ d n s a p i . d l l   <   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ w i n r n r . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ F W P U C L N T . D L L   @   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ r a s a d h l p . d l l   T   C : \ T C A F i l e s \ U s e r s \ A d a m J \ 8 8 1 0 \ b i n \ S t e a m . d l l   @   C : \ W i n d o w s \ S y s t e m 3 2 \ p o w r p r o f . d l l                               ÿÿ  ­â–a#   äØ9 +              hâX·Ññ?      Àù@                                   ¬%Ð@         @€Q*+   S   +   +       Hnõw0*éø¬ØÕPkÙ9 ëÔ¡w#   ! ˜Õ9 +       ­â–a#   äØ9 +      ÿÿ                   hâX·Ññ?            Àù@                                                           ¬%Ð@               @      ÐA+øA+` e0 e B+HB+pB+˜B+ÀB+èB+ ¤ü ¤ü€¤ü`¤ü eà
eC+8C+`C+ˆC+°
eP
e°C+ØC+ D+(D+PD+xD+@¤ü ¤ü@£üà£ü                                                                                                                                                                                                                                ?                            ÿÿ  ­â–a#   äØ9 +              hâX·Ññ?      Àù@                                   ¬%Ð@         @    +   S   +   +   ¸µ9 p!V°!Vø¬ØÕ    ˆ²9 > xw#   F  x²9 +       ­â–a#   äØ9 +      ÿÿ                   hâX·Ññ?            Àù@                                                           ¬%Ð@               @      ÐA+øA+` e0 e B+HB+pB+˜B+ÀB+èB+ ¤ü ¤ü€¤ü`¤ü eà
eC+8C+`C+ˆC+°
eP
e°C+ØC+ D+(D+PD+xD+@¤ü ¤ü@£üà£ü                                                                                                                                                                                                                                ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +   `ùþ ¬               r˜Ži„ùþ Íøww#   F  ùþ +                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +         ÌöC
       r˜Ži÷C
Yxw#   F  |öC
+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +       ôú7            ºsû7ýww#   F  °ú7+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +         Œù=        r˜ŽiØù=Yxw#   F  <ù=+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +         4øg        r˜Ži€øgYxw#   F  ä÷g+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +          ÷N        r˜Žil÷NYxw#   F  ÐöN+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +         ¬øy        r˜ŽiøøyYxw#   F  \øy+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +   ¨ú£ô               r˜ŽiÌú£Íøww#   F  `ú£+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +        fk Pzw            Œ÷Yxw#   F  øõ+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +   `Ik                ¼øpBxw#   F  \÷p+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +   `Ik               ”ýCBxw#   F  4üC+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +   `Ik               Hÿ–Bxw#   F  èý–+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +           Xâi             ôúÇUùww#   F  ÈúÇ+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ?                              ÿÿ                                                                                                      +   S   +   +                    r˜ŽiùèÍøww#   F  œøè+                        €  ÿÿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  RSDSèÄm«,ÓCF¹¤€Ûî   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\dedicated_main\Release\win32\srcds​.pdb RSDSõx7º±J°Ü™éb<<   wntdll.pdb RSDSÀP´þ>ïœKµ"*œGñ   wkernel32.pdb RSDS`÷UsoÆ1L¤.Ü›æª_   wkernelbase.pdb RSDSh·‹CCâQAºæ’œ R   wuser32.pdb RSDSkéæÈYsJ •ËHyªóø   wgdi32.pdb RSDS5‰Ǧ¿N¾ âNñè0   wlpk.pdb RSDSžg?Ž£c@¾ùïE&2   usp10.pdb RSDSùSÒñ\UßF€v@
R³©)   msvcrt.pdb RSDS3 Ä!¥CŠó|Û/¼Õ   advapi32.pdb RSDSMñzÔÖL”'Eþcr±   sechost.pdb RSDS:D)'Y$©J·<[°n“-   wrpcrt4.pdb RSDSH&qh
Cnæ;éîµ   wsspicli.pdb RSDSåê/æîYÙL•aB°Â   cryptbase.pdb RSDSi@Ý5*ë¿C†n1­ E   wimm32.pdb RSDSš.5«ÛåC’X[O”;„   msctf.pdb RSDS<”BZdR Nµtiû¬)R+   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\dedicated\Release\win32\dedicated.​pdb RSDS ®âJARÒF®{½¯ @ø¤   shell32.pdb RSDSα(áëâŒC†Fæ–qó>   shlwapi.pdb RSDSƒf®
õ§ß@²eÜÑ+{Ðû   wsock32.pdb RSDS¹`É@XOL€ö†î—Š3Ô   ws2_32.pdb RSDSgZÑ®ŸsJ’4KoÒhg”   nsi.pdb RSDS_ñ9twK¿)Ôý‚–   e:\buildslave\steam_rel_client_win32\build\src\steam_api\Release\steam_api.pdb RSDSQiF$ ¤îE¿%/Ú—Ï   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\tier0\Release\win32\tier0.pdb RSDSü˜ýzÓªkO‹1¤f|N+ü   winmm.pdb RSDS6&ž»<ã2B¾Ìß#ÃÜœ5   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\vstdlib\Release\win32\vstdlib.pdb​ RSDS9¡u¿F›ªÑÖ§‘?ª   cryptsp.pdb RSDSå8ðU SH¦¼\£«5   rsaenh.pdb RSDSA±13DÍG·ÄxÄ–F&Ò   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\engine\Release\win32\engine.pdb RSDS£ì“ —J°àJÊO_t   wininet.pdb RSDSHË´»J™Ú*`þl   api-ms-win-downlevel-user32-l1-1-0.pdb RSDS>ŒÜ[>‘D¯Ë7_|àP   api-ms-win-downlevel-shlwapi-l1-1-0.pdb RSDSÁK M: A£-ã¾”“^f   api-ms-win-downlevel-version-l1-1-0.pdb RSDS\N#RÄ~FF¶-V5{,”‡   version.pdb RSDS5öTóR&N§'¿ G—î   api-ms-win-downlevel-normaliz-l1-1-0.pdb RSDSK€”ý´G®jço‹™´v   normaliz.pdb RSDSL´™›½®+N®uo½0}$X   iertutil.pdb RSDS77]VC„# s] or   api-ms-win-downlevel-advapi32-l1-1-0.pdb RSDSõGýøuÊOª`qËÌJ¸   userenv.pdb RSDS©\ÊÇå‰M›çv³Š³   profapi.pdb RSDSïÀàƒÜÔ@9gês±q   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\inputsystem\Release\win32\inputsys​tem.pdb RSDS—ºâ
þ@­`×-‹TŒ   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\materialsystem\Release\win32\mater​ialsystem.pdb RSDSÙ²tz=¥ÕC°y¯Ê¢@㉠  c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\studiorender\Release\win32\studior​ender.pdb RSDSó»zÎG¶
ík¢ð>ù   u:\buildslave_source\rel_hl2_win32\build\src\vphysics\Release\win32\vphysics.pdb​ RSDSË4§Ï˜ÎK¦œã#'4
   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\datacache\Release\win32\datacache.​pdb RSDS—)5U¼’F™¼ûyä(   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\vgui2\src\Release\win32\vgui2.pdb​ RSDSñaPWš5C•ê^§ZoK   ole32.pdb RSDSÿo‹÷ƒ
WC {Pj
G¬î   oleaut32.pdb RSDSã ¦x0’B‹œ?ñ÷¯9È   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\materialsystem\shaderapiempty\Rele​ase\win32\shaderapiempty.pdb RSDSï‚4&üO†<Ä代!
   XInput1_3.pdb RSDS8Ì·ÆÍÂBžÛau}ý’   setupapi.pdb RSDS“>Çä%¸?A™è ¦Vă   cfgmgr32.pdb RSDSWD?XM–ÊFŒ6íI¾j¢   devobj.pdb RSDSDd‡³[G¥¯‘ CBñ²   wintrust.pdb RSDSлŸ¶RrØL€nÄB:ì   crypt32.pdb RSDS_= €$ K•:zRü2   msasn1.pdb RSDS'ÀU£‘¬eL :âÀn¼|   dinput.pdb RSDSïEVÞ°I„îtZ?܍   hid.pdb RSDS6Qß.?ùK®Šža>ò   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\materialsystem\stdshaders\Release_​dbg\stdshader_dbg.pdb RSDS">>¹¿²RI¦\+ýØ׎+   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\materialsystem\stdshaders\Release_​dx6\stdshader_dx6.pdb RSDSkz£-¥Lšƒðµå*`   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\materialsystem\stdshaders\Release_​dx7\stdshader_dx7.pdb RSDSG"wë/ áA³n\„@ƒi   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\materialsystem\stdshaders\Release_​dx8\stdshader_dx8.pdb RSDSpœ–@OF’ñbǙ̷   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\materialsystem\stdshaders\Release_​dx9\stdshader_dx9.pdb RSDSv¢D”Ì}WM™T.Wèœ7Á   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\garrysmod\garrysmod_shaders\Releas​e_dx9\game_shader_generic_garrysmod.pdb RSDS™uéQŽêK©´4ªÑ²   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\game\server\Release_garrysmod\serv​er.pdb RSDS^^5!ºâÎNœ[<ÓöÞR   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\soundemittersystem\Release\win32\s​oundemittersystem.pdb RSDSÁT>/¨·F“~,Aòa&   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\scenefilecache\Release\win32\scene​filecache.pdb RSDSáÒbñí7—B‹óŒ™®âÚ«   iphlpapi.pdb RSDS[ ÷¦O‡d”Óö¿Ñ   winnsi.pdb RSDS€àÓ1`¬CƒêX¾ÆtØ   dhcpcsvc.pdb RSDSaòkCîõJ–#Ñyå§×   dbghelp.pdb RSDSuá8€gPëG¨U*)¼F¿J   mswsock.pdb RSDSò/©’W“HK—•‰…að   wshtcpip.pdb RSDSð5žÞO -K»±A] ¾úá¾   c:\workspace\gmod_do_build_client_windows\src\garrysmod\lua_shared\Release\win32​\lua_shared.pdb RSDS¦m`«ùGJþ@J&$Ñ>   winhttp.pdb RSDSîíؤ2ôI“wÿJáT   webio.pdb RSDSWúÔÙEò÷OŒ—áù
‚¢c   dhcpcsvc6.pdb RSDSSìËõ‚7@‹1êÐõ¨¼   credssp.pdb RSDSõži5'<ÃMŸÅ•áa¶   nlaapi.pdb RSDSDûÑ5k<L„‚å[(J   NapiNSP.pdb RSDS‘ºwKŠI/CÖå …ÄÄ#   dnsapi.pdb RSDS{¹øE…×Hˆ(œXèųÊ   winrnr.pdb RSDSÇV
ý°EšR?¤ð”Oc   fwpuclnt.pdb RSDS}œÑo(Mºà]—Wè/   rasadhlp.pdb RSDS'OX¾ÄK²–À$Ûg   c:\p4clients\rel_beta\Projects\GazelleProto\Client\Engine\VC80_Release_Static\St​eamEngine.pdb RSDSlöø±­ËiHºßÒ $¬ƒ   powrprof.pdb Crash
Uptime( 6.037543 )

Memory
memusage( 45 % )
totalPhysical Mb(32639.10)
freePhysical Mb(17733.04)
totalPaging Mb(65276.39)
freePaging Mb(54442.80)
totalVirtualMem Mb(4095.88)
freeVirtualMem Mb(3548.88)
extendedVirtualFree Mb(0.00)

Process Memory
WorkingSetSize Mb(69.66)
QuotaPagedPoolUsage Mb(0.22)
QuotaNonPagedPoolUsage: Mb(0.03)
PagefileUsage: Mb(79.84)

Paged Pool
prev PP PAGES: used: 0, free 0
final PP PAGES: used: 0, free 0
memallocfail? = 0
Active: inactive SpawnCount 0 MapLoad Count 0
Error count 0, end demo 0, abort count 0

ConVars (non-default)

var value default
host_workshop_collection
'<hidden>' ''
sv_timeout
'180' '65'
sv_client_predict
'1' '-1'
deathmatch
'1' '0'
hostname
'Garry's Mod' ''
sv_allow_voice_from_file
'0' '1'
hostport
'27135' '27015'
datacachesize
'256' '64'
r_flashlightdepthtexture
'0' '1'
mat_motion_blur_enabled
'0' '1'
joy_xcontroller_found
'0' '1'

Console History (reversed)

87(5.513181):  Convar sbox_playershurtplayers has multiple help strings:
parent (wins): "Always 1"
child: "If enabled player's will be able to hurt each other"
86(5.513063):  Convar sbox_godmode has multiple help strings:
parent (wins): "Always 0"
child: "When enabled all players will be invincible"
85(5.512973):  Parent and child ConVars with different default values! sbox_godmode child: 1 parent: 0 (parent wins)
84(5.512832):  Convar sbox_noclip has multiple help strings:
parent (wins): "Always 0"
child: "When enabled players will be able to noclip"
83(5.512472):  Parent and child ConVars with different default values! sbox_noclip child: 1 parent: 0 (parent wins)
82(5.505913):  Adding Filesystem Addon 'c:\tcafiles\users\adamj\8810\garrysmod\addons\ulib'
81(5.505714):  Adding Filesystem Addon 'c:\tcafiles\users\adamj\8810\garrysmod\addons\m9k_specialties'
80(5.505471):  Adding Filesystem Addon 'c:\tcafiles\users\adamj\8810\garrysmod\addons\m9k_small_arms'
79(5.505233):  Adding Filesystem Addon 'c:\tcafiles\users\adamj\8810\garrysmod\addons\m9k_heavy'
78(5.505048):  Adding Filesystem Addon 'c:\tcafiles\users\adamj\8810\garrysmod\addons\m9k_ar'
77(5.504701):  Adding Filesystem Addon 'c:\tcafiles\users\adamj\8810\garrysmod\addons\hats_hook'
76(5.504161):  Adding Filesystem Addon 'c:\tcafiles\users\adamj\8810\garrysmod\addons\darkrpmodification'
75(3.673284):  Mounting Addon 'TRON Anon Playermodel' (241187700)
74(3.673115):  Mounting Addon 'Stacker v2 (Anti Crash)' (390320635)
73(3.672916):  Mounting Addon 'Superhero Playermodels' (248725380)
72(3.672678):  Mounting Addon '[Official] Precision Tool' (104482086)
71(3.672446):  Mounting Addon 'URS' (112423325)
70(3.672222):  Mounting Addon 'TTT - Grapple Hook' (182889739)
69(3.672059):  Mounting Addon 'The sit anywhere script!' (108176967)
68(3.671894):  Mounting Addon 'TDMCars - Volvo' (286998866)
67(3.671737):  Mounting Addon 'TDMCars - Volkswagen' (123456202)
66(3.671565):  Mounting Addon 'TDMCars - Vauxhall' (272988660)
65(3.671389):  Mounting Addon 'TDMCars - Trailer Pack' (215871671)
64(3.671195):  Mounting Addon 'TDMCars - Toyota' (131245637)
63(3.671047):  Mounting Addon 'TDMCars - Subaru' (266504181)
62(3.670900):  Mounting Addon 'TDMCars - Shelby 1000' (303809753)
61(3.670741):  Mounting Addon 'TDMCars - Scion' (261961088)
60(3.670573):  Mounting Addon 'TDMCars - Porsche' (259899351)
59(3.670427):  Mounting Addon 'TDMCars - Pagani' (254930849)
58(3.670275):  Mounting Addon 'TDMCars - Nissan' (123455885)
57(3.670123):  Mounting Addon 'TDMCars - Murica Truck pack' (195481065)
56(3.669972):  Mounting Addon 'TDMCars - Multi Brand' (225810491)
55(3.669822):  Mounting Addon 'TDMCars - Mitsubishi' (131243694)
54(3.669662):  Mounting Addon 'TDMCars - Mini' (123455501)
53(3.669496):  Mounting Addon 'TDMCars - Mercedes' (131246684)
52(3.669320):  Mounting Addon 'TDMCars - McLaren' (217264937)
51(3.669153):  Mounting Addon 'TDMCars - Mazda' (233934024)
50(3.669004):  Mounting Addon 'TDMCars - Land Rover' (230680318)
49(3.668855):  Mounting Addon 'TDMCars - Lamborghini' (119148120)
48(3.668696):  Mounting Addon 'TDMCars - Kia' (226435666)
47(3.668525):  Mounting Addon 'TDMCars - Jeep' (224183198)
46(3.668365):  Mounting Addon 'TDMCars - Hummer' (221198333)
45(3.668211):  Mounting Addon 'TDMCars - Hudson' (120765874)
44(3.668062):  Mounting Addon 'TDMCars - Honda' (209683096)
43(3.667912):  Mounting Addon 'TDMCars - Holden' (234464092)
42(3.667756):  Mounting Addon 'TDMCars - GMC' (120766823)
41(3.667595):  Mounting Addon 'TDMCars - Ford' (113999373)
40(3.667440):  Mounting Addon 'TDMCars - Ferrari' (119148996)
39(3.667265):  Mounting Addon 'TDMCars - Emergency Vehicles pack' (349281554)
38(3.667110):  Mounting Addon 'TDMCars - Dodge' (114001545)
37(3.666940):  Mounting Addon 'TDMCars - Citroen' (114000337)
36(3.666786):  Mounting Addon 'TDMCars - Chrysler' (176984840)
35(3.666616):  Mounting Addon 'TDMCars - Chevrolet' (113997239)
34(3.666392):  Mounting Addon 'TDMCars - Cadillac' (126920533)
33(3.666215):  Mounting Addon 'TDMCars - Bugatti' (119146471)
32(3.666051):  Mounting Addon 'TDMCars - BMW' (113118541)
31(3.665883):  Mounting Addon 'TDMCars - Base Pack' (112606459)
30(3.665690):  Mounting Addon 'TDMCars - Audi' (113120185)
29(3.665447):  Mounting Addon 'TDMCars - Aston Martin' (126921199)
28(3.665150):  Mounting Addon 'Slow SNP Pack 5' (109464282)
27(3.664874):  Mounting Addon 'Slow SNP Pack 4' (109586003)
26(3.664516):  Mounting Addon 'Slow SNP Pack 3' (109463165)
25(3.664291):  Mounting Addon 'Slow NPC Pack 1' (109454472)
24(3.664100):  Mounting Addon 'RT Camera' (106944414)
23(3.663899):  Mounting Addon 'Security Guard Playermodels' (169011381)
22(3.663724):  Mounting Addon 'Rape SWEP' (104910430)
21(3.663532):  Mounting Addon 'Pro Keypad Cracker' (328695238)
20(3.663326):  Mounting Addon 'PermaProps' (220336312)
19(3.663100):  Mounting Addon 'Moneypot' (109905241)
18(3.662938):  Mounting Addon 'M9K Specialties' (144982052)
17(3.662774):  Mounting Addon 'M9K Small Arms pack' (128093075)
16(3.662608):  Mounting Addon 'M9K Heavy Weapons' (128091208)
15(3.662439):  Mounting Addon 'M9K Assault Rifles' (128089118)
14(3.662256):  Mounting Addon 'Keypad Tool and Cracker with Wire Support' (108424005)
13(3.662068):  Mounting Addon 'GTA V Drivable Vehicles for Garry's Mod' (323285641)
12(3.661864):  Mounting Addon 'Angry Hobo SWEP' (158061274)
11(3.661632):  Mounting Addon 'Fading Doors' (105115318)
10(3.661394):  Mounting Addon 'Easy Bodygroup Tool' (104604943)
9(3.661159):  Mounting Addon 'DarkRP Bank Robbery System' (389445061)
8(3.660577):  Mounting Addon 'DarkRP' (248302805)
7(3.660050):  Mounting Addon '3D2D Textscreens' (109643223)
6(2.055496):  Collection has 69 Addons
5(0.552104):  Calling GetCollectionDetails
4(0.551836):  
3(0.551158):  Fetching Workshop Addons..2(0.274223):  Logging into anonymous gameserver account.
1(0.088055):  Initializing Steam libraries for secure Internet server
   kÔ¡w      ¢  Møww    ˆ  £  
ýww      š¤  Ù xw      š¥  ¾ xw      š¦  Âxw      š§  t²9     ŒM  š¨  ùþ    ì  &ö  xöC
   ˆ  ý  ¬ú7    T  š 8ù=    È  î à÷g      ¶ ÌöN    4  Ö Xøy    ¨  
$ \ú£    ¤  ²+ ôõ    
 V1 X÷p    ¨  b; 0üC    Ð  
D äý–      ÚG ÄúÇ    <  öI ˜øè    h  2O ƒÄ‹uý    jPèðÙ ƒÄj Ðþÿÿ‰†  ‰¾  èt* PèÎÙ ƒÄÐþÿÿ‰†  èZ* ‹Ž  PSQèlç ƒÄ ÇEø    …ÿŽ¼   ‹UüƒÂ ‰Uü‹Mü‹‹}ø‹Mð‹‘–  ‹†  ÿÿÿ‰83ɉL8‹†  ‹
Uúw‹‹8‹’  j jh¸3ÀwPÿÒ‹Ø…ÛtL‹‹¨   ‹ËÿÒ„Àu<‹‹P,j M Qh<Áw‹ËÿÒ€} t"‹‹È‹BÿЋ
Àqõwcpy wcsncpy_s wcsnlen wcspbrk wcsrchr wcsspn wcsstr wcstol wcstombs wcstoul ¸    ¹
  T$dÿÀ   ƒÄ ¸   ¹
  T$dÿÀ   ƒÄ ¸   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸   ¹   T$dÿÀ   ƒÄÂ$ ¸   ¹   T$dÿÀ   ƒÄÂ( ¸   ¹   T$dÿÀ   ƒÄÂ$ ¸   ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ¸   ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ¸   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸
  3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸   ¹   T$dÿÀ    ƒÄ ¸-   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸.   ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ¸/   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸0   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸1   ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ¸2   3ɍT$dÿÀ   ƒÄÂ, ¸3   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸4   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸5   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸6   ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ƒÄ ¸T   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸U   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸V   3ɍT$dÿÀ   ƒÄÂ@ ¸W   ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ¸X   ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ¸Y   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸Z   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸[   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸\   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸]   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸À   ƒÄ ¸Æ   ¹   T$dÿÀ   ƒÄÍI ¸Ç   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸È   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸É   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸Ê   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸Ë   ¹   T$dÿÀ   ƒÄÍI ¸Ì   ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ¸Í   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸Î   3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸Ï   3ɍT$dÿÀ   À   ƒÄ ¸‰  3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸Š  3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸‹  3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸Œ  ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ¸  3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸Ž  ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ¸  ¹   T$dÿÀ   ƒÄ ¸  3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸‘  3ɍT$dÿÀ   ƒÄ ¸’  3ɍT$dÿÀ   °ë vÜ  H DÔº9          ²9 H DÔº9 îùwwcÄ vÌ  Ì  ¸²9 °vÌ      P´9 'Á–iÌ  ˆtIÔº9 EÁ–i˜µ9 èVÜ  ðtIÌ  ˆ–i·9                         Œãxwqs<”( ´V  V æ h F                 à h F ŒãxwKqs<H DÔVˆE ø%           hÒVxEœEpÝV¨E    ³9     ¨µ9 pÝV!CywpÝV    %   ”( Ôº9 Úÿÿÿ˜*EC : <³9 i n ¨µ9 ˆtI!CywˆtI    H  H DÔº9 ˆtIÔº9 ì³9 Ζiè '   ' ”  ´9 kΖiè '   ' ”  ´9 Ï–i  '       D´9 è ' ÜtIH´9 ½m–i  '         ˆtIÔº9 ÜtI8   Žüwwïê vÿÿÿÿ  ' ˆtIÔº9 ¸µ9 Ky–iŸz–ií$}   Vø V    p qL Û[J        à !  V   ø Vµ9 "0yw8Vþ/ywws<      V
V       P    ñm (ˆI ‘V      V ‘V        ‘Vš ˜    ø* Òá  Š       0 á        ø* Òa   @ (ˆI” 8       0’V     ‘V        
V(ˆI€  á      T        °´9     Î9 …}wû
2Kþÿÿÿþ/ywö+yw    
V VèV    îùwwcÄ v¸  ¸  Ìµ9 H DÔº9     è¹9 ¬¦–iÔº9     Ôº9     צ–iðk Hûxw   ˆ¶9 wws<<¶9 öúxw   $¸9 Ôº9 ¤!V€¶9                 lµ9 $¸9 °·9 0 VÔº9 þÿÿÿþ«yw        ðk À·9 K¯ywˆîV8ëVKus< àýÿ¸¶9 ̶9 ”¶9 w̶9    ú
þ~  ¸¶9     èV¨¶9 S!¡v¸¶9 d¸9 ²¾–i¼¸9 ̶9   ØŽâ  $ àâ   ±           À·9     $ ØŽâ À·9 4ywF4ywKus<    ¤$   $ P$ h·9 Põh P$                ·9 P$ …}wh¤$ X·9 !   X·9   ¸{h ¤·9 ÀŒi ¨·9     !  !Ä $ D  D   ÀŒi     €   ÀŒi p q؇â         àŽâ àŽâ ÛŽâ    ¹9   $    ð¶9 z r Î9 …}w
2KþÿÿÿF4ywt0yw       ÚŽâ ØŽâ       Fàxw      
 9ùwwÏÞ v¬              4¸9 ̸9 è   9ùww9ùwwÏÞ v¬              \¸9 ð¸9       ß vâ¶=     Ôº9 ŒM  š¨  Ôº9       D¸9 ÏÞ vÎ9  p£vÖ†§Öþÿÿÿß vÌ°v¬  ð¸9   ¼¸9     ´¸9 oº–ižþww€ì vÿÿÿÿt²9 hDŒ
 Ð¸9 ä¸9 Æ–iÿÿÿÿt²9 hDŒ
 ü¸9 ŒM  Ôº9     ¹9 ‹Æ–iÿÿÿÿt²9     hDŒM  ¹9 ,¹9 M–iÿÿÿÿt²9     hDŒM  Ôº9 !Vº9 ¸¹9 ÆN–iš¨  º9 H Dt²9     ŒM         ŒM  º9 Ôº9 H DhD  ˆîVxëV„D¸¹9 êU–iš¨  º9 H DÂxw                 º9       ¶G  —  Ø¹9 PY–iš¨  $%VH D    0 V    h»9 `\–iÔº9 º9 H DX V4¼9    »9                       l   Œ   8     Ä   ¬  ¨   T  Ô  X  0   (     (  4  L$  4  €)      €)  €)      ¾   T  2¡  ¢  ˆ´  &ö  €)  j  ¢)  êD  à@  ‚J  Ê…  ô  šV                             €)              ÿÿÿÿ$  èV0 VÐVH V                L  ðH–i            1  ±     Ì  œ     P                             ÿ         4¼9 X Vл9 *^–iÿÿÿÿ$  èV   ÐVH VH D »9 ¼9     ɪñ¬   :  äÐ9     4Ñ9             ¹œ0H V0 VèVÐVÎ9 •¹0ÿÿÿÿ$  ¬      @¼9 ¼9     9Ë¡¦´Î9       .?i hâ€ï!0´Î9 pwñ@     4¼9     ›œ     ¨¨ñ
  ô  Èªñ :  ´Î9     „±(0    Ðñ!0 ÿÿÿ <0Ⱦ9 Œ=AU    €ãß       Øß9     “¼9 È*œ¼9 ÊëtÀÀ9 %åt    Øß9 Û  Ü   :  äá 0    à°v¬      ÿÿÿÿè<âÌ<â½9 5ëtÀ<â       àØß9     ½9 hà ½9 Êët0Á9 %åt rcds 9 ¨  ©         sitysrcds.exe s< Á9     ˆ½9 srcds exe           €½9 iöywX¾9     „ † X¾9   $¾9 ²áxwŽùyw¯|s< Á9  X¢m ÀŠd XÆñHÁ9     B   &   /   þÿÿÿ       „       „   à¾9 x6k sod„ ˆ¾9 Þ¾9             bas   „   "

"¯|s<Œ½9     8ä9 …}w     Á9 ˜À9 nûyw`¢m F   ˜À9 ¡{wP¾9 à¾9         æûyw, . à¾9           à5i       HÁ9 „   
ôûyw    à5 c : \ t c a f i l e s \ u s e r s \ a d a m j \ 8 8 1 0 \ g a r C:\TCAFiles\Users\AdamJ\8810\srcds_1678491_crash_2015_4_29T20_22_36C0.mdmp                                                                                                                                                                                      Œãx Ûs<   Äd   d         5 J Ë r                 6 : Ë r         Àvd     4           ¸…i °sd Ütd Øzk °yd     Ì¿9     8ä9 …}wó2KþÿÿÿŒãxwòàxw   Ä9     ôzk Èk ôzk     Èk ¸À9 @ywØ †w    Øzk               d X¢m   ¸À9 Œ Î   Á9   ÌÀ9 ôBywôzk         àÀ9 ê¡¡vôzk   Ä9 ÌÃ9 ,ª¡v$              ¤Æ9 gª¡v       TÁ9 @               Š                   Ä9 „ † x6k o w X¢m , , ¸¢m $      ` ` X¢m             Ç,HâÐÇ,HâÐPøíâÐPøíâÐ  
     
        ,       R P _ D O W ~ 1 . B S P r p _ d o w n t o w n _ v 4 c _ v 2 . b s p       3         Àvd     d p6k ìÂ9 4ywF4ywg s<ÔÃ9 d   d ÀÁ9 5 J Pd …}wó2KþÿÿÿŒãxw     zk Øzk     Àvd     4           ¸…i °sd  x6k   d p6k        €       þÿÿÿŒãxw  d   p6k œÃ9 "0yw8d þ/yws<      d x6k   d    Â9     °Ã9 …}wè'm Pd F4yw  d Pd    r6k Pd  ôÃ9         ,Ã9   ôzk     Æ9 s q       Èßj     ðÈ9 gª¡vtd     Pd @       x6k è'm ÔÃ9         üÃ9 Ä9     ÔÃ9 ûqywÔÇ9   àÃ9 DÆ9 .ryw_s<(âxwÔÇ9                  Ã9 ¨æxw8ä9 …}w» 2Kþÿÿÿ.ryw®¡vÄ9           ŒãxwŒãxwós<ÐÇ9 ¬d   d  Œ Œ  Ç,H     <Ä9 iöywÅ9       ¢ Å9   àÄ9 ²áxwŽùywks<ÐÇ9  X¢m ÀŠd         P   P     ¢ 8Õk þÿÿÿ                   äÅ9 8Õk     DÅ9 ØÕk                     !   Ws<ks<HÄ9 É9 É9 …}w    ÐÇ9 TÇ9 nûyw`¢m DÅ9     X¢m ôûyw       fS°væûyw             -îŽ                   
ôûywôÇ9 c : c : \ t c a f i l e s \ u s e r s \ a d a m j \ 8 8 1 0 \ g a r r y s m o d \ d o w n l o a d s \ m a p s \ r p _ d o w n t o w n _ v 4 c _ v 2 _ l _ 0 . l m p                                                                                                                                                                                                                   \Ç9 •þywTÇ9   ä¤v                                                  d 0Õk          èÕk è'm x6k ˜     d H  0Õk È9 "0yw8d þ/yw—
s<      d 8Õk     :  À¥ßxw    Ç9 —hywPêk Pd       d Pd hÇ9 P¢m Pd  S 2K)  ))   šw£v     )  ))   )   fS°vs q)     Èßj ôÇ9 B       xd     Pd         8Õk Pêk 9 )       ¨  Pêk H  fS<Ç9     É9 …}wû
2Kþÿÿÿþ/ywö+yw         ”Ê9 †0†b”Ê9 ‘É9 ˜Ë9 É9 ¯÷‹bÉ9 Ò9 pÉ9 /ø‹b˜Ë9 ”Ê9 °‹
°‹
maps\ 9 ØÈ9 5Zb   ØÈ9 Ü[b   fS°v@  êbà’b    ŒÉ9  €  lÉ9 7*0G   lÉ9 ã+0&   üË9 É9 OË9 ­—0OË9 ÷ÿÿÿÊ 0    @   Ì9 W¡0ã+0&   0Ì9     „Ë9                 @ˆñÐñ¡0Ì9                     ˆË9  Ì9   OË9 ÷ÿÿÿ‹                 °‹
   ¼Ë9 4Ì9   „Ë9 ÿÿÿÿìÐ9 Œãxw›s<    ¬ñ  ñ”Í9 ÌB”b k Ø   ˜É9 ¥ßxw8ä9 p/b z Ø       ¬ñØÌB”b     z     ð†È踂àÿñŒÉ9 userÌË9 …}wó2KþÿÿÿŒãxwòàxw        FàxwF4ywss< €       ñ˜*ñó2Kþÿÿÿ˜*ñòàxw”+ñ    C      ˜*ñà  ÐÅñ    C             (           ïT0  ñ             Í9     ¼Ê9 0Q0    Ä ñ           ãD0    ÐÅñËÅñ    dH0       Ì9 Í9  Í9 mö05   Ì9  Í9       û0H 4Ë9      Í9 Í9 Ì9       H   Ì9      Í9 Í9 y€0    °Ì9 H Ãõ0H °Ì9      Í9 Í9  0    µ»¡¦°Ì9 H èÌ9 ö0          ¨ñ  ñÀªñ°Ì9             /   œÌ9     ñ ¨ñœÌ9 4ywF4yws<ž   ,ñ  ñ8      Pñ¸¨Ž؏     ñ   8øÌ9 "0yw8ñþ/ywss<      ñ@          °ŽñD  D°ŽñPñ€     ñPñ@“ñ   Pñ  
      £¨ñ             Í9 C E   
2KÐÍñF4ywt0ywž   tñ    Pñž       @°Žñ(         ¨~ °Žñ   ) Ì9 p \Í9 …}wû
2Kþÿÿÿþ/ywö+yw    @@`Î9 ¨¨ñ8,Í9 ­°v  ñ    @lÍ9 0R0  ñ    OR0­½¡¦`Î9    ¨¨ñ@@Í9 `Î9 ”Í9 À0‘ã»–þÿÿÿOR0 B0#       ˜Í9 ì[0þ¨ñøö!0#   y   `Î9 øö!0i0þ¨ñG   øö!0#       `Î9     Õ60øö!0#   ½¡¦´Î9 œÎ9       Î9  ‚D4EB ÊýVmƒ8     ÅÌ¡¦ €Î9 çÜ0       œÎ9 Ôæ0´Î9         ÿÿÿÿ        ù¾¡¦@
äÐ9 Ķ”bXÎ9     pÎ9 ÷„†b     0*騨ñHnõw        y      …¾¡¦ÀÎ9  á0   C ‚b  À´Î9     èÎ9 ‰°Žb  À´Î9 Ķ”b   äÐ9 4Ñ9 0 ‚bÐ9 »°Žb¼›9 Ä¶”bè9         ¬Î9 èÎ9      Ï9 ·;bäÐ9 è9 4Ñ9 ¸Ð9 Ķ”b        csmàäÐ9     ˜Õ9     ˆÏ9 µ?bäÐ9 è9 4Ñ9 ¸Ð9 Ķ”b            csmàÿÿÿ"“     °ýÿ^õxw
s<ôÏ9 äÐ9   bP$1t       b    ¼Ï9 ¼Ï9 È@bäÐ9 è9 4Ñ9 ¸Ð9 Ķ”b                        øÏ9 ¡¯ŽbäÐ9 è9 4Ñ9 ¸Ð9 Ķ”b                           Ķ”bÐ9 =
Reply
#2
Did the server work before you added those addons?
Gratis hjemmeside hosting hos Hostinger

Free website hosting at Hostinger
Reply
#3
do you have a auth key? and just a fyi, you may want to use a start.bat

http://pastebin.com/0j4ZWm76 <CODE FOR THE START.BAT


video:https://www.youtube.com/watch?v=zjzTGyzcOvo
Reply
#4
and, if that is still being a pain, I can give you a copy of my server, already has ULX, and CSS mounted.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)